Điều Khoản Thỏa Thuận

Chính sách và qui định chung

Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng website Hoc123.net như một kênh để học tập và rèn luyện Tiếng Anh. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Hoc123.net sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Chính sách và qui định chung.

Chính sách và qui định chung này được ký kết bởi Hoc123.net với bất kỳ một cá nhân, tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website Hoc123.net (được gọi chung là "Người sử dụng” hoặc "bạn" hoặc “người học”).

Hoc123.net với đội ngũ Tư vấn là các giảng viên Tiếng Anh đã và đang học Tập tại Nước ngoài sẽ cung cấp những nguồn tài liệu có giá trị cao về mặt học thuật đễ hỗ trợ các bạn Tự học Tiếng Anh tiến bộ nhanh và hiệu quả.

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Hoc123.net với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: việc bạn sử dụng website Hoc123.net, kể cả vùng tương tác bất kỳ, việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website Hoc123.net.

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập tới website Hoc123.net, bạn đồng ý sẽ không:

•    Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động, quản trị, đăng tin hay bất cứ nội dung nào mà không thuộc thẩm quyền của bạn trên Hoc123.net;

•    Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
•    Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Hoc123.net quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng Hoc123.net;

•    Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;
•    Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website Hoc123.net, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

•    Bạn thừa nhận Nội dung trên website Hoc123.net nói chung do Hoc123.net, cộng tác viên cá nhân về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website Hoc123.net cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) ("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

•    Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website Hoc123.net” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website Hoc123.net, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website Hoc123.net phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Hoc123.net mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website Hoc123.net quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Hoc123.net cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng.

3. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, website Hoc123.net có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website Hoc123.net  và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, website Hoc123.net  không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website Hoc123.net có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, chủ sở hữu website Hoc123.net, công ty quản lý website, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các nhà tư vấn tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Chính sách và qui định chung này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập.

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Hoc123.net  trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Hoc123.net. Website Hoc123.net  có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Hoc123.net mà không thông báo với các hành động khi Hoc123.net  tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Hoc123.net  đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website Hoc123.net  và những người sử dụng khác.

Website Hoc123.net  với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Hoc123.net  nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ Hoc123.net, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Hoc123.net, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Hoc123.net. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website Hoc123.net  hoặc được kiểm soát bởi Hoc123.net. Website Hoc123.net  không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Hoc123.net mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Chủ sở hữu Website Hoc123.net, công ty quản lý website, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các nhà tư vấn tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Hoc123.net, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website Hoc123.net.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho chủ sở hữu website Hoc123.net, công ty quản lý website và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các nhà Tư vấn tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Hoc123.net  hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Hoc123.net, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website Hoc123.net.

7. Các vấn đề khác

Chính sách và qui định chung này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Hoc123.net  và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website Hoc123.net  có thể xét lại Chính sách và qui định chung này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực ngay bằng cách thông báo về sự xem xét lại đó trên website Hoc123.net. Bạn đồng ý xem xét lại Chính sách và qui định chung này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Hoc123.net.

 Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Hoc123.net  sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Hoc123.net  không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Chính sách và qui định chung này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc Chính sách và qui định chung này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những bài học trên Hoc123.net  sẽ hữu ích đối với bạn.

FACEBOOK SOCIAL

Hỗ trợ trực tuyến
Ad Partner
Tra từ điển


Tìm Kiếm
Để tra nghĩa một từ bạn hãy Click chuột 2 lần vào từ đó
Bài viết mới nhất