Learn English Conversation - Unit 15 What a Coincidence

Lượt xem: 4565

 Bài 15: Thật Trùng hợp - Unit 15: What a Coincidence!

00:00 - What a coincidence! = Th?t trùng h?p 
00:08 - Hey. Michelle = Chào Michelle 
00:10 - We’re back = Chúng t? dã quay l?i 
00:12 - Hi,Michelle. I forget my phone = Chào Michelle.Mình quên di?n tho?i ? dây 
00:15 - I know = Mình bi?t 
00:16 - ...I kept it for you = Mình dã gi? nó choc?u 
00:21 - Did you like the movie? = Các c?u có thích b? phim không? 
00:23 - Yes, it was really funny = Có, nó r?t bu?n cu?i 
00:26 - ...I laughed a lot = Mình dã cu?i r?t nhi?u 
00:28 - What movie was it? = Ðó là phim gìv?y? 
00:30 - It was called “Fool School” = Phim dó là “ Fool School” 
00:34 - ...It’s a very nice theater upstairs = R?p chi?u phim t?ng trên th?t tuy?t 
00:37 - ...It’s very comfortable = L?i tho?i mái n?a 
00:41 - ...and Al ate a lot = Và Al dã an r?t nhi?u 
00:45 - ...the food there was really good = Ð? an ? dó r?t ngon 
00:47 - Oh, excuse me! = ?, xin l?i b?n m?t chút 
00:51 - Hello. OK. See you soon.Bye bye = Chào. Ðu?c. G?p c?u s?m. T?m bi?t 
01:00 - That was my friend = Ðó là b?n t? 
01:01 - ...she’s comingsoon = Cô ?y s? d?n s?m 
01:03 - Where is she now? = Cô ?y dâu? 
01:04 - Upstairs = T?ng trên 
01:05 - Upstairs? = T?ng trên à? 
01:07 - We were just up thestair = Chúng mình v?a ? trên t?ng d?y 
01:09 - The theater is upstairs = R?p chi?u phim ? t?ng trên d?y 
01:12 - You know, I can’t wait to go back thesnack bar there = C?u bi?t không, t? không th? d?i d? quay l?i qu?y bán d? an v?t ? dó 
01:18 - Here’s my friend = Ðây là b?n t? 
01:21 - Wanita? = Wanita à? 
01:23 - Hello, Al.Hey, Bob = Chào, AL và Bob 
01:25 - You know each other = Các b?n bi?t nhau à? 
01:28 - I’ve known Wanita for a long time = T? bi?t Wanita lâur?i 
01:31 - And I met Wanita just today = Mình m?i g?p Wanita hôm nay 
01:34 - You are kidding = Các c?u dùa nhau à 
01:35 - Wanita is myroommate = Wanita là b?n cùng phòng c?a t? 
01:37 - Yes, we’reroommate = Ðúng, chúng tôi là b?n cùng phòng 
01:39 - What a coincidence! = Th?t trùng h?p 
01:41 - Yes, What a coincidence! = Ph?i,m?t s? trùng h?p 
01:45 - Hey,Weshould all go outsometime = Này, Có l? chúng ta nên di choi cùng nhau vào lúc nào dó 
01:50 - It could be fun ! = S? vui l?m d?y! 
01:52 - Itsounds like a great idea = Ý hay d?y 
01:55 - Why don’t we have dinner or something? = Sao chúng ta không di an t?i ho?c làm gì dó nh?? 
01:58 - Sound great = Tuy?t 
02:00 - Ok = Ðu?c thôi 
02:01 - Sorry, not tonight.I’m too tired = R?t ti?c nhung t?i nay không du?c vì mình r?tm?t 
02:05 - How about later in the week? = Th? trong tu?n sau du?c không? 
02:09 - Perfect! = Hoàn h?o! 
 

Learn English Conversation - Unit 16 Making a Date Bài học trước

Bài học tiếp theo Learn English Conversation - Unit 16 Making a Date

Bài viết khác Luợt xem
Chia sẻ bài viết này qua:

Đăng tin nhà đất, sự kiện mở bán dự án nhà đất miễn phí  và sẽ mãi miễn phí tại MuaBanGap.vn

FACEBOOK SOCIAL

Hỗ trợ trực tuyến
Ad Partner
Tra từ điển


Tìm Kiếm
Để tra nghĩa một từ bạn hãy Click chuột 2 lần vào từ đó
Bài viết mới nhất