Learn English Conversation - Unit 18 Postponing

Lượt xem: 4393

 Bài 18: Postpone - Trì hoãn

00:09 - Wanita = Wanita 
00:11 - Yes, I have bad news = Tớ có tin xấu đây 
00:15 - What is it? = Tin gì? 
00:17 - I cannot go to the dinner tomorrow = Tớ không thể đi ăn tối vào ngày mai được 
00:20 - Can’t go to the dinner? = Không thể đi ăn tối á? 
00:21 - ...why not? = Tại sao? 
00:23 - I forgot = Mình quên mất 
00:24 - ...I have a dentist appointment = Mình có hẹn với nha sĩ 
00:26 - Oh, That’s no problem = Ồ, vấn đề gì đâu 
00:28 - ...just cancel it = Cậu chỉ cần hủy hẹn là xong 
00:30 - I can’t = Mình không thể 
00:31 - Sure you can = Có chứ 
00:33 - ...It’s easy = Dễ mà 
00:33 - ...just call the dentist office and cancel it = Hãy gọi cho nha sĩ và hủy cuộc hẹn 
00:37 - No, you don’t understand = Không, cậu không hiểu đâu 
00:39 - ...he is a popular dentist = Đó là một nha sĩ nổi tiếng 
00:41 - ...It will take me another month just to make another appointment = Tớ sẽ mất cả tháng để có thể có cuộc hẹn khác đấy 
00:46 - Well, why are you going to the dentist? = Vậy tại sao cậu phải đi nha sĩ vậy? 
00:49 - ...are you in pain? = Cậu bị đau à? 
00:50 - No, I have to have a cavity filled = Không, tớ phải đi hàn răng 
00:54 - ...not so a problem = Không thành vấn đề đâu 
00:56 - I can fill it for you right here = Mình có thể hàn cho cậu 
00:59 - What? = Gì cơ? 
01:00 - That’s alright = Thôi được 
01:03 - ...I was just really excited about going to the dinner with Al = Mình rất thích thú về việc đi ăn tối cùng Al 
01:07 - I know. I feel terrible = Mình biết. Mình thấy tệ lắm 
01:10 - That’s OK. Are you free on Friday? = Không sao. Cậu rảnh vào thứ Sáu khôg? 
01:16 - Yeah, in the evening = Có, buổi tối 
01:18 - Me, too = Mình cũng thế 
01:20 - Maybe we can move the date to Friday = Có thể chúng ta sẽ chuyển cuộc hẹn vào thứ Sáu 
01:24 - Good idea = Ý hay đấy 
01:25 - I’ll call Al and see if we can postpone until Friday = Mình sẽ gọi Al và hỏi xem chúng ta có thể hoãn đến thứ 6 không 
01:29 - That sounds perfect = Thật tuyệt 
Bài 18: Postpone - Trì hoãn

Learn English Conversation - Unit 19 Passing a Massage Bài học trước

Bài học tiếp theo Learn English Conversation - Unit 19 Passing a Massage

Bài viết khác Luợt xem
Chia sẻ bài viết này qua:

Đăng tin nhà đất, sự kiện mở bán dự án nhà đất miễn phí  và sẽ mãi miễn phí tại MuaBanGap.vn

FACEBOOK SOCIAL

Hỗ trợ trực tuyến
Ad Partner
Tra từ điển


Tìm Kiếm
Để tra nghĩa một từ bạn hãy Click chuột 2 lần vào từ đó
Bài viết mới nhất